Gobox Motosiklet Kiralama - Paket Servis Hizmetleri

KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kılan, gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır.

Kişisel veriler, (“GOBOX DELIVERY SERVICES”) tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

GOBOX DELIVERY SERVICES olarak; hizmetlerimizi doğru bir şekilde gerçekleştirmek ve iyileştirmek için sizinle ilgili bilgiler topluyor ve kullanıyoruz. Veri sorumlusu sıfatımızla, işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

İşbu bildirimde size “Aday” veya “Siz” olarak atıfta bulunulacaktır. “Müşteri” ifadesiyle ise; teslimat hizmeti yürüttüğümüz ve hizmet verdiğimiz yerli ve yabancı tüm iş ortaklarımıza atıfta bulunmaktayız.
“Biz” , “Şirket” veya “GOBOX” ifadesi geçtiğinde, GOBOX DELIVERY SERVICES anlamına gelecektir.

GOBOX DELIVERY SERVICES;

Toplanan Kişisel Verileriniz ve Saklama Süresi

İşe başvurunuz kapsamında tarafımıza ileteceğiniz kişisel verileriniz belirtilen amaçlar kapsamında sistemimizde 2 (iki) yıl süre ile saklanacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

2.1. İş başvurunuz kapsamındaki kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde Kanun’un 5. Maddesinin 2 fıkrasının “Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, size ait kişisel verilerinizi işlenmesinin gerekli olması”, “Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması” ve “Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde)” şekilde belirtilen bendleri kapsamında işlenecektir.

Şirket’in insan kaynakları süreçlerinin planlanması, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası.

Şirket ve şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında; şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi.

Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi.

2.2. İş başvurunuz kapsamındaki özel nitelikli kişisel verileriniz yani GOBOX ile görüşme esnasında verebileceğiniz sağlık verileriniz, dernek, vakıf ve sendika üyelik verileriniz ve ceza mahkumiyeti ile güvenlik tedbirlerine ilişkin verileriniz, GOBOX’nin mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmesi için kanunlarda öngörülen kayıtların tutulması ve personel temin süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un 6. Maddesi uyarınca açık rıza kapsamında işlenebilecektir. Şirketimiz tarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında Kanunda gösterilen özen ve ayrıma paralel olarak yukarıda belirtilenlerin ötesinde bir hassasiyet gösterilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz iş görüşmesine geldiğiniz esnada özgeçmişiniz, başvuru formu ve kişilik envanteri formu aracılığı ile fiziki ortamda veya elektronik ortamda (bizim geliştirdiğimiz, kullandığımız yahut yetkili iş başvuru platformları aracılığıyla vb.) toplanmaktadır. Kişisel verileriniz yukarıda detaylı şekilde belirtilen Aydınlatma Metninin 2. Maddesindeki hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

GOBOX tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde detayları verilen amaçlarla ve 3. maddede belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak Kanun’un 8. maddesi uyarınca yurt içindeki iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilecektir. Aynı amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak kişisel verileriniz açık rızanız ile Kanun’un 9. maddesi uyarınca yurtdışındaki iştiraklerimiz, hissedarlarımız ve iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Bizden aşağıdaki taleplerde bulunmak hakkına sahipsiniz:

a) işlenip işlenmediğini öğrenme

b) işlenmişse bilgi talep etme

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ) hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Kişisel veri sahipleri olarak detaylı bilgi ve haklarınıza ilişkin anılan taleplerinizi info@gobox.com.tr adresine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır.

GOBOX talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve/veya en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz.
GOBOX’nin işbu Aydınlatma Metnini, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır.  Genel olarak kişisel verilerin korunması politikalarımızı ana sayfamızdan kolayca ulaşarak inceleyebilirsiniz.

 

https://www.haberturizm.com/filo-motosiklet-kiralama-hizmetleri/26382/

https://www.kvkk.gov.tr/

https://youtu.be/MI_OGdN5Rpw?si=LAr0fH7qS0neJzGQ

 

Teklif İste
""
1 adım 1
Teklif Talep Formu
Yetkili Ad SoyadAd Soyad Giriniz
Firma AdıFirma adı giriniz
Telefon
Motorsiklet Adeti
1
0
100
Kira ( Yıl )
1
0
10
Mesajınız / İletmek İstedikleriniz
0 / 500
Rıza Yönetimi
Gizlilik Yönetimi
Rıza Yönetimi metinini okumak için tıklayınız.
Gizlilik Yönetimi metinini okumak için tıklayınız.
Geri
İleri